Om klubben


VIS UNDERMENU

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Hobro Skiklub. Klubben er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune. Skiklubben er medlem af Danmarks Skiforbund under Federation Internationale de Ski og Danmarks Idrætsforbund eller DGI og Mariagerfjord Idrætsråd.

§ 2. Skiklubben tilbyder virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven. Virksomheden er almennyttig og kontinuerlig. Aktiviteterne er: børn/juniortræning og friluftsoplevelser, skigymnastik, barmarkstræning, træning på sne, uddannelse af instruktører samt træningsture ind- og udlands.

§ 3. Med udgangspunkt i aktiviteterne og det forpligtende fællesskab er det skiklubbens formål at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage i engageret i samfundslivet. Formålet med skiklubben er i øvrigt at fremme kendskabet til skisporten og andre former for sport på sneunderlag. Skiklubbens fokus er især rettet mod børn og unge. Der er udarbejdet en børnepolitik, der blandt andet indeholder følgende elementer:

• De skal til stadighed dygtiggøre sig i at løbe på ski

• De skal lære om sikkerhed i sneen

• De skal dyrke aktiviteter udendørs om vinteren

• De skal lære glæden ved at få kammerater gennem et fællesskab, der bygger på fælles aktiviteter for drenge og piger

§ 4. Enhver, der ønsker at deltage i skiklubbens aktiviteter og som er enig i skiklubbens formål, kan blive medlem. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen evt. via hjemmesiden. Medlemskab er først gyldigt, når der er betalt kontingent.

§ 5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud for en periode, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 6. Har et medlem ikke betalt kontingent senest 3 måneder efter forfald, udelukkes medlemmet fra at deltage i aktiviteter.

§ 7. Skiklubben ledes af en bestyrelse på 5 til 9 personer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Mindst 5 medlemmer herunder formand og kasserer skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen på førstkommende møde med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen leder skiklubben såvel økonomisk som sportsligt under ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8. Skiklubbens regnskab føres af kassereren. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Ingen har kommercielle interesser i skiklubbens virksomhed. Eventuelt overskud anvendes indenfor klubbens område til aktiviteter. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Skiklubbens formue er placeret på konto i et pengeinstitut i Mariagerfjord Kommune.

§ 9. Generalforsamlingen er skiklubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. April efter indkaldelse enten på foreningens hjemmeside, i foreningens blad og/eller lokal avis med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Alle gyldige medlemmer har møde- og stemmeret. Stemmer kan ikke afgives ved fuldmagt. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, såfremt bare 1 medlem ønsker dette. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen skal iagttage følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Det reviderede regnskab samt budget for kommende sæson

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen - I lige år vælges op til 4 - I ulige år vælges op til 5

6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.

7. Fastsættelse af kontingent

8. Evt. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal desuden finde sted, såfremt 10 % af medlemmerne forlanger dette skriftligt. I så fald indkaldes generalforsamling senest 14 dage efter, at opfordringen er modtaget.

§ 10. Skiklubben tegnes udadtil ved formanden, medmindre andet er aftalt i bestyrelsen. Ved optagelse af lån tegnes skiklubben af den samlede bestyrelse.

§ 11. Vedtægtsændringer kan kun træffes på skiklubbens generalforsamling. For at ændre vedtægterne skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. Foretagne vedtægtsændringer fremsendes til Folkeoplysningsudvalget samt Danmarks Skiforbund, såfremt skiklubben er medlem af Danmarks Skiforbund.

§ 12. Bestemmelser om skiklubbens opløsning kan kun finde sted på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning, på to hinanden følgende generalforsamlinger. Formue og overskud i skiklubben, der er opstået ved deltagerbetaling til folkeoplysende virksomhed, vil ved skiklubbens ophør blive anvendt til almennyttige formål – fortrinsvis gennem børne- og ungdomsarbejde i Mariagerfjord Kommune – efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

 

Ændret på generalforsamling d. 13 august 2020 Hobro.

 

Dirigent Formand

Frithioff Nielsen Niels Leth-Sørensen

gixmo.dkHobro Skiklub | Gyvelvej 3 | 9500 Hobro | CVR: 29583498 | Tlf: +45 30270485 | nielsleth@live.dk