Om klubben


VIS UNDERMENU

Forretningsorden

§ 1 – Forretningsordenen har til formål at sikre en lige og retfærdig afvikling af møderne i Hobro skiklubs bestyrelse.

 

§ 2 – Møder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed i afstemninger er formandens stemme udslagsgivende.

Det tilstræbes, at der afvikles 5 – 6 årlige bestyrelsesmøder. Formanden eller mindst 4 menige bestyrelsesmedlemmer kan dog beslutte, at der skal indkaldes til ekstraordinært møde.

 

§ 3 - Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder

Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel med informationer om tid og sted. Sammen med indkaldelsen skal der fremsendes en dagsorden pr. post eller e-mail. Senest 3 dage før mødet modtager medlemmerne så vidt muligt evt. bilag pr. post eller e-mail.

 

§ 4 - Punkter

Punkter, der skal behandles på bestyrelsesmøder skal fremsendes til formanden senest  9 dage før et bestyrelsesmøde. Formanden sætter punktet på dagsordenen. Et flertal i bestyrelsen kan beslutte at sætte et punkt på dagordenen på selve mødet.

 

§ 5 - Dagsorden

Faste punkter:

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Meddelelser.

Orientering fra udvalg.

Punkter, der skal behandles.

Gennemgang af huskeliste

Evt.

 

§ 6 – Referater

Udsendes til bestyrelsen umiddelbart efter mødet og senest efter 1 uge. Indvendinger eller kommentarer til referatet fremsendes til bestyrelsen inden 2 dage efter at referatet er modtaget. Referatet godkendes endeligt på det førstkommende møde.

 

§ 7 – Tavshedspligt:

Der er tavshedspligt i alle personlige sager. Desuden kan bestyrelsen pålægge sig selv tavshedspligt i andre sager.

 

§ 8 – Budget

Bestyrelsen udarbejder budget for den kommende sæson i forlængelse af det afholdte Stormøde/Årshjulsmøde i august. Budgettet omfatter samtlige kendte udvalg og aktiviteter og samtlige kendte indtægter og udgifter. Udgifter til aktiviteter eller anskaffelser, der ikke er fastlagte i budgettet kan løbende forelægges som et punkt til beslutning på et bestyrelsesmøde.

 

§ 9 – Regnskab

Kasserer udarbejder regnskab pr. den 31.12. til forelæggelse for bestyrelsen i god tid før den årlige generalforsamling.

 

Vedtaget af bestyrelsen

gixmo.dkHobro Skiklub | Gyvelvej 3 | 9500 Hobro | CVR: 29583498 | Tlf: +45 30270485 | nielsleth@live.dk